Bio Of

Sushmita Karki

at Brainwork Venture Group Pvt. Ltd.

  • Quality Assurance

  • +977-9810443431

  • ..@gmail.com

  • Shankhamul, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal

Information

Sushmita

Karki

.